Головна  ->  Лауреати  ->  Лауреати 2010-2011  ->  ДП «Картографія», Картографічна продукція міжнародного зразкаНомінація : Картографічна продукція міжнародного зразка


Діяльність підприємства у 1990-х роках визначалась наступним. По-перше, 1991 р. воно стало структурним підрозділом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України і почало працювати в умовах, коли українська картографія набула національного статусу. Відповідно постали нові задачі з картографічного забезпечення потреб держави. Відтоді більшість картографічної продукції підприємство стало видавати українською мовою.

По-друге, на діяльність підприємства на початку 1990-х років вплинула загальна економічна криза. Обсяги державного замовлення на картоукладальні роботи суттєво скоротились, одночасно зменшились обсяги договірних робіт. У середині 1990-х років ДНВП “Картографія” пристосовує свою діяльність до умов ринкового господарювання: самостійно визначає тематику робіт, замовляє тиражування підготовлених карт та атласів, самостійно реалізує продукцію.

І по-третє, на розвиток діяльності підприємства суттєво вплинула технологічна реконструкція виробництва, розпочата у 1997 р. Активне впровадження комп’ютерних технологій підготовки карт до видання дозволило підприємству на початку 1998 р. повністю перейти на нові технології виробництва.

Із загальногеографічних карт створено нові карти України: настінну масштабу 1:750 000 (1995) та складану масштабу 1:1 500 000 (1997), які регулярно перевидаються.

Обсяги картоукладання та підготовки до видання тематичних карт природи та соціально-економічних у цей період істотно зменшились. Із важливіших робіт відзначимо восьмиаркушеву карту “Нафтогазовий комплекс України” масштабу 1:500 000 (1996), низку екологічних карт України та її регіонів, а також “Атлас Чорнобильської зони відчуження” (1996).

Особливе місце в наробку підприємства зайняв фундаментальний великоформатний науково-довідковий “Атлас снежно-ледовых ресурсов мира», який видано у

1998 р. Над атласом, що створювався за традиційними технологіями (більшість карт друкували у 14—16 фарб, а легенду атласу — у 24 фарби), колектив підприємства працював понад 10 років. Це найбільший картографічний здобуток підприємства за весь час його існування. Атлас містить понад 1 000 карт.

Новий напрям сучасного тематичного картографування формують розроблені, підготовлені до друку та видані підприємством карти та атлас Державної податкової служби України, карта Державної митної служби України.

Кількість видань політико-адміністративних карт у 1990-х роках порівняно з попереднім десятиліттям скоротилась загалом майже у 5, а настінних політико-адміністративних та адміністративних карт — у 10 разів. Це пояснюється тим, що, з одного боку, відпала необхідність готувати карти на Молдову і на деякі регіони Росії, а з другого — сфера використання адміністративних карт у зв’язку з появою відкритих топографічних карт окремих областей значно звузилась.

У нових історичних умовах у 1993 р. було підготовлено до друку “Політичну карту світу” масштабу 1:35 000 000 та політико-адміністративну карту “Україна” масштабу 1:500 000 на восьми аркушах. У 2000 р. було видано нові політичні карти світу масштабів 1:35 000 000 і 1:25 000 000 з прапорами держав.

З 1997 р. ДНВП “Картографія” відновило створення довідкових адміністративних карт областей масштабу 1:400 000 шляхом доопрацювання та перевидання попередніх видань. Тепер такі карти видаються у складаному вигляді з покажчиком географічних назв і мають статус офіційного видання. За 1997—2000 рр. видано адміністративні карти 14 областей.

Важливою подією став вихід у 1999 р. “Атласу світу”, який підсумував велику працю колективу з передачі українською мовою гео­графічних назв зарубіжних країн (розроблено 16 інструкцій). Це перше видання такого твору українською мовою. З 1996 р. видається так званий малий атлас світу.

У 1992-1993 рр. за інерцією ще було видано декілька туристичних оглядових карт областей, які були підготовлені раніше. Пізніше видан­ня туристичних карт в умовах згортання внутрішнього туризму та відсутності попиту на них взагалі припинилось. У 1997 р. ДНВП “Картографія” та Українське аерогеодезичне підприємство започаткували серію туристичних карт України масштабу 1:100 000 українською мовою на основі використання номенклатурних аркушів оновлених топографічних карт масштабу 1:100 000. Всього видано 8 карт, проте перспективи видання ре­шти карт серії є невиразними.

Нині створення планів і атласів міст стало другим за значенням (після навчальної тематики) напрямом діяльності підприємства. Видан­ням плану Києва масштабу 1:25 000 (1993) було започатковано серію планів “Міста України”. У 1998 р. дещо переглянуто підходи щодо створен­ня цих карт (стандартизовано й уніфіковано їх зміст, зображення елементів географічної основи та тематичного навантаження, кольорове та шрифтове оформлення). Географія виданих планів міст наприкінці 1990-х років значно розширилась. Практично призупинився випуск схем міського пасажирського транспорту та планів міст іноземними мовами. Розпочато випуск настінних планів міст.

Окремим напрямом у картографуванні великих міст стали так звані атласи до кожного будинку, що являють собою щорічні довідкові кар­тографічні видання з детальною і точною топографічною основою, великим обсягом різнопланової тематичної інформації. Побачили світ три ви­дання атласу “Київ” (1998-2000), два видання атласу “Одеса” (1999, 2000) і атлас “Львів” (2000). Розпочато видання атласів міст кишенькового формату.

Важливим напрямом у тематиці картоукладальних робіт підприємства, що особливо динамічно розвивається в останні роки, є укладання карт і атласів автомобільних шляхів. Створено карти і атласи шляхів Європи, України, Криму. З 1997 р. регулярно виходить друком “Атлас авто­мобільних доріг України” масштабу 1:500 000. Вихід у світ 2000 р. видання “Україна. Карта автомобільних шляхів” масштабу 1:1 000 000 засвідчив якісно новий рівень у розвитку цього напряму картографування. Тоді ж було видано атлас автошляхів України масштабу 1:1 000 000, який доповнено картами околиць великих міст масштабу 1:200 000 та центральних частин цих міст.

Для забезпечення потреб вітчизняної освіти у навчальній картографічній продукції підприємство поступово налагодило випуск навчаль­них карт і атласів. Спочатку було підготовлено до видання українською мовою карти і атласи, які раніше розробляло і видавало ГУГК СРСР. Уп­родовж 1992-1996 рр. підготовлено серію карт світу, фізичних і політичних карт частин світу та материків. У 1996- 1997 рр. видано серію на­вчальних стінних карт України масштабу 1:1 000 000, авторські оригінали яких розробив Інститут географії НАН України. У 1998-1999 рр. розроб­лено та підготовлено до видання серію стінних економічних карт материків. Укладено перші навчальні карти з історії України.

Перший етап картографічного забезпечення навчальними атласами викладання географії в школі завершено у 1998 р., коли одночасно з атласами до всіх курсів було видано відповідні комплекти контурних карт. У 1999 р. розроблено нові атласи для 4(3), 6 і 7-го класів, а в 2000 р. - для 8-9-го класів. Підготовлено також навчальні атласи з історії зарубіжних країн 6-8-го класів.

Протягом 1991-1998 рр. було видано 13 шкільно-краєзнавчих атласів. У доробку підприємства оригінальні ілюстровані дитячі атласи “По следам героев Жюля Верна” (1997) та “Мандруймо у Дивосвіт!” (2000).

Навчальна тематика картоукладальних робіт у 1990-х роках за кількістю видань та тиражами стає на підприємстві провідною.

У цей період продовжувалось створення рельєфних карт і значно зростав випуск глобусів. Було підготовлено дві багатоаркушеві рельєфні карти України - навчальна масштабу 1:1 000 000 (1995) та офісна масштабу 1:635 000 (1996). Підприємство регулярно видає фізичні та політичні глобуси діаметром 120, 210 і 320 мм. Освоєно також випуск політичного глобуса діаметром 425 мм (1996).

м. Київ, вул. Попудренка, 54
тел. (044) 292-31-24
admin@ukrmap.com.ua